Evlenme ve Boşanma

Evlilik İşlemleri

Posted on: 9 Ekim 2008

Evlilik İşlemleri

 • Evlenme ehliyeti ve şartları
 • Evlilik tescili
 • Evlilik tescili konusunda genel bilgiler
 • Yabancıların Türkiye’de evlenmesi
 • Evlenme işlemleri için önemli notlar
 • En çok sorulan sorular

  Evlenme ehliyeti ve şartları1- Reşit olmak.
  2- Mümeyyiz olmak.
  3- Yakın akraba olmamak.
  4- Evli olmamak (boşanmış olma durumunda kesinleşmiş mahkeme kararı gerekir)
  5- Kadın için kanuni evlenme yasağı bulunmamak.
  6- Kazai evlenme yasağı bulunmamak.
  7- Zührevi ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

  Müracaat sırasında doldurulması gereken belgeler

  a) 4 adet Evlenecek kişilerce imzalanmış “Evlenme Beyannamesi”
  b) Nüfus cüzdanının aslı, yabancılar için pasaport, kendi Konsolosluklarının ya da bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamlarının düzenleyeceklerı onaylı doğum belgesi (birth certificate/geburtsurkunde)
  c) Sağlık raporu (Eşlerden birinin talebi halinde)
  d) 4’er adet vesikalık resim.
  e) Medeni durumlarını gösterir resmi belge.
  f) Evlenme Ehliyet Belgesi (Certificate of Capacity to Marry). Yabancılar için, yetkili merkezi makamlar veya o devletin mahalli temsilcilikleri tarafından verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi.

  Evlilik tescili

  İki Türk vatandaşı arasında ise:

  a) Nüfus cüzdanları ve pasaportlar,
  b) Reşit olmayanlar için anne ve baba muvafakatı veya mahkeme kararı,
  c) Boşanmış kişiler için kesinleşmiş boşanma ilami veya onaylı örneği,
  d) 4’er adet fotoğraf,
  e) Eşi ölmüş kişiler için, ölüm belgesi veya onaylı örneği

  Türk ile yabancı uyruklu arasında ise:

  a) Nüfus cüzdanı ve pasaport,
  b) Yabancının kimlik belgesi ve doğum kağıdı,
  c) Boşanmış kişiler için kesinleşmiş boşanma ilami veya eşi ölmüşse ölüm belgesi veya onaylı örneği,
  d) Türk vatandaşının üç adet fotoğrafı

  Evlilik tescili konusunda genel bilgiler

  Evlililik tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerle Konsolosluk şubesine şahsen müracaat yeterli olacaktir. Nikah akdinin icra edildiği gün Başkonsoloslukca düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı çiftlere verilir.” Bağlı bulunulan nüfus müdürlüğünden nüfus kayıt örneği alındığında, şahsın adına yeni nüfus cüzdanı Konsolosluk şubesince düzenlenecektir. İşlemler yaklaşık iki ay sürmektedir. Nüfus cüzdanı şahsen alınabileceği gibi, adrese posta ile de gönderilebilir. (Bu belgeler evlenme müracaatı sırasında istenilmektedir. Tescil işleminin evlilik akdinin tamamlanmasından sonra yapılması gerektiğinden, sadece Yabancı Makamlar tarafından düzenlenmiş bir evlenme belgesi ve evlenen kişilere ait eksiksiz kimlik bilgileri bu işlem için yeterlidir.

  Türkiye’ye girişi vizeye tabi olan ve Türk vatandaşı bir erkekle evli bulunan yabancı bir kadına, yurda girişi yasaklanmış veya istizana bağlı şahıslardan olmamak kaydıyla, tabiyeti ve taşıdığı seyahat belgesi ne olursa olsun, gerekli giriş vizesi re’sen Konsolosluk şubelerinden verilir. Uzun süreli oturma için, ilgilinin vizesinde kayıtlı kalış süresi içinde ikamet ettiği ilin valiliğine (Emniyet Müdürlüğü-Yabancılar şubesi) müracaat ederek iki (2) yıl süreli ikamet izin belgesi alması gerekir.

  Türkiye’ye girişi vizeye tabi olmayanlar için uzun süreli kalış için aynı işlem sözkonusudur.

  Türk vatandaşı bir kadınla evli yabancı erkeğin (tabiyeti veya taşıdığı seyahat belgesinin cinsinden bağımsız olarak), Avrupa Birliği üyesi ülkeler vatandaşlarının, ABD, Avusturalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, isviçre, İzlanda, Japonya, Kanada ve Norveç vatandaşlarının Türkiye’deki ikamet izinleri, Türk yabancılar mevzuatının genel hükümleri çerçevesinde ve uygun görülecek sürelerle, toplam beş (5) yıla kadar, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla ilgili valiliklerce verilir. Verilecek ikamet amaçlı vizeleri istizana tabidir.

  1587 sayılı Nüfus Kanununun TI23.maddesi uyarınca, Türk vatandaşlarının evliliklerini bir ay içerisinde Türkiye’de kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Yurt dışında evlenen Türk vatandaşları bu işlemi ancak bağlı bulundukları Başkonsolosluklar veya Konsolosluk şubeleri aracılığıyla yaptırabilir.

  Yabancıların Türkiye’de evlenmesi

  Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

  Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

  Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

  Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet Başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilirler. Vatansız veya vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenmesi:

  Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir.

  Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tesbit edilir.

  Evlenme işlemleri için önemli notlar

  Kanunlarımıza göre boşanan kadınlar, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemezler. “İddet müddeti” denilen bu zamanı doldurmadan evlenmek isteyenler, bu bekleme süresini Türkiye’den bir mahkemeye başvurarak kaldırtabilirler. Kanunlarımıza göre, erkek ve kızlar 18 yaşını doldurduklarında reşit sayılırlar. Erkekler 17, kızlar 15 yaşını bitirince, anne-baba izniyle evlenebilirler. Erkek 15 yaşından büyük, 17 yaşından küçük, kız 14 yaşından büyük, 15 yaşından küçük ise ancak mahkeme kararı ile evlenebilir.

  Konsolosluklarda, sadece iki Türk vatandaşı evlenebilir. Evleneceklerden birinin yabancı uyruklu veya çifte uyruklu olması halinde, evlenme Alman makamında yapılır. Evlenme aktinden sonra, evlenme belgesinin bir adet aslının, en geç bir ay içinde konsolosluğa gönderilmesi lazımdır. Evlenme başvurusu evleneceklerden birinin çifte tabiyetli olması halinde sadece Türk vatandaşı olanın bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Her iki tarafın çifte uyruklu olması halinde evlenme bildirimi erkeğin bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Bir ay içinde bildirilmeyen evliliklerde, geç bildirmekten dolayı ceza alınmaktadır. (Ceza miktarı 1997 yılı için : 6,13 EUR)

  En çok sorulan sorular

  Soru İki Türk vatandaşı Almanya’da hangi makamlar tarafından evlendirilebilir ?
  Cevap Bağlı bulundukları Türk Başkonsolosluğunda veya Alman Nüfus Dairesinde (Standesamt) evlenebilirler.
  Soru Almanya’da bir Türk vatandaşı, bir yabancı ile Türk Konsolosluğunda evlenebilir mi?
  Cevap Hayır. Çünkü Konsoloslukların bir Türk ile bir yabancı uyruklu kişiyi evlendirme yetkisi yoktur. Bu durumdaki vatandaşlarımız gerekli belgeleri temin etmek suretiyle, Alman Nüfus idaresinde evlenebilir.
  Soru Bir Türk vatandaşı ile bir yabancı Türkiye’de evlenebilir mi?
  Cevap Gerekli belgeleri ibraz etmek suretiyle evlenebilirler.
  Soru Bir Türk vatandaşı ile bir yabancı Türkiye’de evlenmek istedikleri takdirde, yabancıdan hangi belgeler istenir?
  Cevap Evlenme Ehliyet Belgesi (Ehefähigkeitszeugnis / Alman Nüfus İdaresinden), Doğum Kayıt Örneği (Geburtsurkunde), Kimlik Belgesi (Personalausweis) veya Pasaport (Pa?), İkâmetgâh Belgesi (Meldebescheinigung veya Aufenthaltsbescheinigung), İlgililerden son evliliğe dair Evlenme Kayıt Örneği, Boşandığına dair Kesinleşmiş Mahkeme Kararı veya Ölüm Belgesi (Rechtskräftigscheidungsurteil / Sterbeurkunde).
  Soru Yabancı makamda yapılan evlenmeyi Konsolosluğa bildirme mecburiyeti var mıdır?
  Cevap Yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenmeyi mahallÓ Türk konsolosluklarına en geç bir ay içinde bildirmekle koca, koca yabancı ise, kadın yükümlüdür. Bildirim evlendirmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin bağlı bulunulan Türk konsolosluğuna verilmesi ile yapılır.
  Soru Kız ve erkekler için evlenme yaşı kaçtır ?
  Cevap 18 yaşını bitiren Türk vatandaşı reşit olduğundan herhangi bir izne gerek olmaksızın evlenebilir. Reşit olmayan, yani 18 yaşını bitirmemiş kızlar 15 yaşını, erkekler 17 yaşını doldurdukları takdirde, anne ve babanın noter önünde verecekleri muvafakatname ile evlenebilirler.
  Soru Vekalet ile evlenme olur mu ?
  Cevap Hayır. Evlenme esnasında, evlenecek kişilerin nikâh memuru önünde bizzat bulunmaları şarttır.
  Soru Nişanı bozmak mümkün müdür ?
  Cevap Nikâh akti icra edilinceye kadar, nişanlılar evlenmekten vazgeçilebilirler.
  Soru Türk vatandaşı bir erkek, evlendiği kadının soyadını alabilir mi?
  Cevap Hayır. Türk Medeni Kanunu’na göre bu mümkün değildir.
  Soru Türk vatandaşı bir kadın evlendiği zaman kızlık soyadını taşıyabilir mi ?
  Cevap Türk Medeni Kanunu’nda son yapılan bir değişiklikle, “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilir” hükmü getirildiğinden, dilerse kocasının soyadı önünde kendi soyadını da taşıyabilir.
  Soru Boşanan veya eşi ölen kadın veya erkek için evlenme yasağı var mıdır ?
  Cevap Erkek için böyle bir yasak yoktur. Ancak, kadının hâmile olması muhtemel olduğundan, doğacak çocuğun nesebi açısından evlenme yasağı vardır. Boşanan veya eşi ölen kadın, ölüm veya boşanma tarihinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmeden yeniden evlenemez. İlgili Türk mahkemesine başvurarak bu süreyi kısaltmak veya kaldırtmak mümkündür.
  Soru Türk vatandaşı erkek ile evlenen yabancı kadın, Türk vatandaşlığına geçebilir mi ?
  Cevap Evet. Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldığında, evlenme akdinin yapıldığı sırada o makama; yabancı makamlar önünde yapıldığı takdirde, evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına, evlenme akdinden başlayarak bir ay içinde yazılı olarak başvurduğu takdirde, ayrıca Türk vatandaşlığını da alabilir.
  Soru Evlenme cüzdanını konsolosluklarda yenilemek veya kaybından dolayı yenisini almak mümkün müdür ?
  Cevap Evet.Bunun için karı-kocanın, nüfus hüviyet cüzdanları, pasaportları, ikişer adet fotoğrafları ile birlikte Başkonsolosluğa başvurması gerekir.
  Soru Bir Alman vatandaşı ile Danimarka’da evlendim. Bu evliliği nasıl tesil ettirebilirim?
  Cevap Danimarka makamları tarafından düzenlenen evlenme cüzdanı ya da belgesinin bu ülkenin Almanya’daki bir Başkonsolosluğunda ya da Büyükelçiliğinde tescil ettirdikten sonra nüfus cüzdanının ve evlendiğiniz kişinin doğum belgesi (Geburtsurkunde) ile birlikte bağlı bulunduğu Başkonsolosluğa müracaat etmesi yeterlidir.
  Soru Alman mahkeme kararları (boşanma, velayet) Türkiye’de nasıl geçerli olabilir?
  Cevap – Alman mahkemelerinin verdiği boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için yetkili Türk mahkemesince onaylanması (Tenfiz) gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde kişinin Almanya’da boşanmış olması Türkiye’de geçersiz olur ve nüfus kayıtlarında hala evli gözükür. – Tenfiz için, Alman Mahkemesi kararının Yeminli Tercümanda Türkçe’ye çevriltilerek bunun Konsolosluk Noter Servisinde onaylattırılması; ayrıca tenfiz davası açılacak yerde (kişinin Türkiye’de ikamet ettiği ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer) baroya kayıtlı bir Avukat bulunarak davayı takip etmesini sağlayacak bir vekaletnameyi Konsoloslukta düzenlettirmek gerekir. – Alman Mahkemelerinin ya da Gençlik Dairelerinin Türk çocukların velayetiyle ilgili verdiği kararlar ise, boşanma kararının aksine, Türkiye’de onaylatılmadan geçerlilik taşır. Ancak anne – baba ya da yakınları isterlerse bu kararlara Almanya’da bir mahkemede itiraz edebilecekleri gibi, Türkiye’de ikamet ettikleri ya da nüfusa kayıtlı oldukları yer mahkemesinde de dava açarak itiraz edebilirler. Çocuğun velayeti konusunda Türk Mahkemesinin vereceği karar kesin olup hem Alman makamlarını hem de Türk makamlarını bağlar. Dolayısıyla, Alman mahkeme ya da idari organlarının bu konuda ki kararı geçerliliğini kaybeder.

  Kaynaklar: TC Dışişleri Bakanlığı, TC Berlin Büyükelçiliği

 • Reklamlar

  Bir Yanıt Bırakın

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Connecting to %s

  RSS Timeturk Haberin Doğru Adresi

  • Elektronik atıklar ödüle dönüşüyor
   Körfez Belediyesi'nin okullararası başlattığı 'Elektronik Atık Toplama Yarışması' devam ediyor.
  • TÜSİAD'tan 1 Mayıs mesajı
   TÜSİAD Başkanı Bilecik:- 'İş gücü ve çalışma ortamına ilişkin politikaların devlet, çalışan ve işveren temsilcileri nezdinde tam bir iş birliği içerisinde ele alınması, ekonomik büyüme, işsizlik ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele, kadın istihdamının artışı ve çalışma standartlarının iyileştirilmesi alanlarında kapsamlı ilerlemeler sağlayacaktır' […]
  • İsviçre'ye yerleşen Süryaniler Midyat'ta otel açtı
   Yaklaşık 40 yıl önce Mardin'den İsviçre'ye göç eden Süryanilerin memleketleri Midyat'ta yaptırdığı otel hizmete açıldı- Vali Mustafa Yaman: - 'Terörle mücadelede alınan başarılı sonuçlar ve Cazibe Merkezleri Programları bölgede umut ve moralin yükselmesini sağladı'
  • TSK: 'Yurt içinde sürdürülen operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi'
   Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
  • Söke'nin tarihi Rum mahallesinde yangın paniği
   Aydın'ın Söke ilçesinde tarihi Rum evlerinin bulunduğu mahalledeki metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı.
  • Adana'da vahşet: İki kardeşini ve yengelerini öldürdü
   Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinnet getirdiği ileri sürülen kişi, tabancayla 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürdü, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladı. İntihar etmek isteyen şahıs, ikna edilerek gözaltına alındı.
  • TEM otoyolunda kaza: 5 yaralı
   İstanbul-Edirne TEM otoyolunun Çerkezköy-Çorlu yolu mevkinde bu gece meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
  • Vali Erin, halkla buluşarak sorunları dinledi
   Adıyaman'a atandığı günde bu yana her fırsatta vatandaşlarla biraraya gelen Vali Abdullah Erin, 'Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
  • CHP İl Başkanları Toplantısı
   Toplantının sonuç bildirgesinden:'67 yıldır demokrasinin temel ilkelerine uygun şekilde adil ve eşit seçimlerin yapıldığı ülkemizde, birtakım tuzaklar ve kanun dışılıklarla halkın iradesi gasbedilmiştir.'- 'Tarihi demokrasi mücadelesinin altın sayfalarıyla dolu CHP, halkımızın hakkını sonuna kadar savunacak, adalet tesis edilene kadar gereken […]
  • Şişli'de caz müzik eşliğinde kahvaltı keyfi
   Şişli Belediyesinin 'Müzik Bizden, Kahvaltı Sizden' sloganıyla hayata geçirdiği etkinlikte müzikseverler kahvaltıda bir araya geldi. Müzikseverlerin yoğun katılım gösterdiği caz müziği eşiliğinde gerçekleşen kahvaltı renkli görüntülere sahne oldu.

  Sayfalar

  %d blogcu bunu beğendi: